19 Серпня 2019, Понеділок, 03:19
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області

Вул. Архітектора Паученка, 64/53, кім. 204, місто Кропивницький, 25006
Тел./факс (0522) 32-04-34      E-mail: kpnspp@ukr.netГоловна
· RSS
Меню сайту
Каталог
ПОТОЧНІ НОВИНИ [633]
Звіти про роботу Відділення [15]
Статті, виступи, інше [23]
Адреси Відділень НСПП [1]
Форма входу
Статистика

Календар свят України. Граматика української мови

Зразки документів КТС

     Зразки документів, у разі формування і затвердження вимог найманих працівників загальними зборами (конференцією):

     1) Протокол загальних зборів найманих працівників та реєстраційний лист учасників зборів

    2) Обгрунтування вимог найманих працівників до протоколу

    3) Протокол про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) (момент викнення КТС)

    4) Повідомлення про виникнення колективного трудового спору (конфлікту)

 

    Зразки документів, у разі формування і затвердження вимог найманих працівників шляхом збору підписів:

   1) Підписний лист по висуненню вимог найманих працівників

   2) Протокол про оформлення вимог найманих працівників

   3) Обгрунтування вимог найманих працівників до протоколу

   4) Протокол про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) (момент виникнення КТС)

   5) Повідомлення про виникнення колективного трудового спору (конфлікту)

 

   Методичні матеріали сторонам соціально-трудових відносин з питань здійснення заходів щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів):

   1) Порядок вступу в колективний трудовий спір (конфлікт)

   2) Порядок проведення примирних процедур

   3) Порядок проведення страйку

 

    Відділення НСПП в Кіровоградській області в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17.11.1998 року №1258/98, із наступними змінами, Положенням про відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області та з метою недопущення порушень законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) надає роз’яснення щодо порядку вступу в колективний трудовий спір (конфлікт).

 

   Щодо визначення сторін колективного трудового спору (на виробничому рівні).
   Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон) сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні є наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та роботодавець.
   Таким чином, Закон надає найманим працівникам право бути стороною колективного трудового спору або вони можуть уповноважити бути стороною спору профспілкову організацію чи будь-яку іншу організацію (орган) (наприклад, ініціативну групу або раду трудового колективу) для захисту своїх соціальних і економічних прав.
   Варто звернути увагу, що відповідно до частини 2 статті 3 Закону уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним  представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).
   Визначення сторони роботодавця здійснюється уповноваженим представницьким органом найманих працівників, профспілковим органом, а  також відділенням НСПП в Кіровоградській області на основі аналізу установчих документів (статуту, положення ін. документів).
   Питання щодо визначення уповноваженого найманими працівниками органу може ініціюватись, як самими найманими працівниками, так і профспілковими організаціями або іншими органами. Необхідність одержання профспілкою вказаних повноважень підтверджується пунктом 8 частини 1 статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», в якому зазначається, що виборний орган профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації представляє інтереси найманих працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі (конфлікті), сприяє його вирішенню.

   Щодо процедури формування і затвердження вимог (на виробничому рівні).
    Частиною 1 статті 4 Закону визначена процедура формування і затвердження вимог найманих працівників. Так, вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу.  
   Разом із затвердженням вимог визначається орган чи особа (особи), які будуть представляти інтереси найманих працівників щодо задоволення висунутих вимог. Як уже зазначалося вище, уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним  представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).
Збори найманих працівників є правомочними при наявності на них більше половини найманих працівників, які є штатними працівниками підприємства, установи, організації, окремого структурного підрозділу.
   У роботі зборів (конференції) найманих працівників мають право брати участь роботодавець або уповноважена ним особа, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники об’єднань громадян, працівники Національної служби посередництва і примирення.
   За результатами зборів (конференції) найманих працівників складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів (конференції) найманих працівників. До протоколу зборів (конференції) найманих працівників додаються матеріали реєстрації їх учасників (реєстраційний лист учасників зборів або реєстраційний лист делегатів конференції).
   Формування і затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, може також бути проведене, шляхом збору підписів.
   Орган чи особа, що є ініціатором висунення вимог найманих працівників шляхом збору підписів, підготовляють підписні листи, в яких зазначаються запропоновані вимоги найманих працівників та орган чи особа, що уповноважується на представлення інтересів найманих працівників.
   З вищезазначеним підписним листом ознайомлюються наймані працівники підприємства і якщо вони згодні, то добровільно ставлять свої підписи в підписному листі.
   Після завершення збору підписів найманих працівників результати збору підписів узагальнюються органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників, про що складається протокол. І як вище зазначалось вимоги найманих працівників вважаються чинними за наявності у підписних листах не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства.
   Відповідно до частини 3 статті 4 Закону вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об’єднанню організацій роботодавців.
   Дата вручення вимог найманих працівників, профспілки роботодавцю або уповноваженій ним особі повинна бути зафіксована в журналі або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або в формі підпису безпосередньо роботодавця або уповноваженою ним особою на другому екземплярі вимог, що залишається у представника найманих працівників, або поштовим документом (квитанцією), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

   Щодо відповідності вимог найманих працівників профспілки чи об’єднання профспілок положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
   Вимоги, що формуються і затверджуються найманими працівниками, профспілкою повинні відповідати предмету колективного трудового спору (конфлікту), визначеному у статті 2 Закону, згідно якої колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:
   а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
   б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
   в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
   г) невиконання вимог законодавства про працю.
   При визначенні відповідності вимог статті 2 Закону найманих працівників або профспілки представницький орган найманих працівників або профспілковий орган можуть отримувати необхідні консультації та роз’яснення у  відділенні НСПП в Кіровоградській області.
   Інструкцією про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), визначено правові та організаційні засади здійснення НСПП комплексного аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5,  6 Закону.
   Результати аналізу відділенням НСПП в Кіровоградській області висунутих найманими працівниками, профспілкою, вимог та їх правова кваліфікація в порядку визначеному Положенням про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), подаються до Національної служби посередництва і примирення (місто Київ) разом з відповідним поданням.
   Після розгляду подання відділення НСПП в Кіровоградській області, Національна служба посередництва і примирення приймає рішення щодо видання відповідного розпорядження  про:
   - реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);
   - призупинення реєстрації висунутих найманими, профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту);
   - відмову в реєстрації найманими працівниками, профспілкою вимог та колективного  трудового спору.
   У разі встановлення в ході аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, порушень положень 2, 3, 4, 5, 6 Закону, інших законодавчих та нормативно-правових актів, НСПП відмовляє в реєстрації даних вимог відповідно до пункту 5 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

   Щодо дотримання роботодавцем або уповноваженою ним особою порядку і строків розгляду вимог найманих працівників.
   Відповідно до ст. 5 Закону роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців зобов’язані розглянути вимоги найманих працівників, категорій найманих працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог.
   Днем одержання вимог є день реєстрації їх надходження у журналі (книзі) вхідної кореспонденції, яка ведеться відповідним структурним підрозділом чи самим роботодавцем на підприємстві, в установі, організації.
   У випадку надходження вимог поштою, рекомендованим листом з повідомленням, днем одержання вимог рахуватиметься день вручення роботодавцю відповідного конверта, про що свідчитиме його особистий підпис або підпис працівника, який відповідає за діловодство, на поштовому повідомленні про вручення. Записи у журналі вхідної документації в такому випадку здійснюються в день фактичного одержання поштового відправлення.
   Якщо після юридичного та економічного аналізу вимог адміністрацією підприємства буде встановлено, що їх задоволення виходить за межі її компетенції, вона зобов’язана надіслати їх на розгляд власнику або до відповідного вищестоящого органу управління у триденний строк з дня одержання і невідкладно повідомити про це представницький орган найманих працівників, профспілку. Строк розгляду вимог кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів.
   Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) у разі багатоступінчатої структури управлінських органів підприємства не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог роботодавцем до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від роботодавця або відповідного вищестоящого органу управління про прийняте ним рішення.
   Згідно з частиною 4 статті 5 Закону рішення роботодавця, уповноваженої ним особи, відповідного вищестоящого органу управління викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається уповноваженому представницькому органу іншої сторони колективного трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним обґрунтуванням.
Рішення роботодавця щодо результатів розгляду вимог разом з відповідним соціально-економічним обґрунтуванням реєструється в журналі вихідної кореспонденції та надсилається (передається) уповноваженому найманими працівниками або профспілкою органу (особі) не пізніше наступного дня після його прийняття.

   Щодо прийняття уповноваженим представницьким органом найманих працівників, профспілки рішення про виникнення колективного трудового спору.
   Ненадання роботодавцем відповіді на вимоги найманих працівників, профспілки в строки, передбачені Законом, відповідно до частини 1 статті 6 Закону може бути підставою для прийняття уповноваженим представницьким органом найманих працівників, профспілки рішення про виникнення колективного трудового спору.
   Виникнення колективного трудового спору можливе і в тому випадку, коли від роботодавця або уповноваженої ним особи надійшло повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і уповноважений представницький орган найманих працівників прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця або уповноваженої ним особи.
   Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов’язаний у триденний строк письмово проінформувати роботодавця, районну державну адміністрацію, міську (селищну) раду за місцезнаходженням підприємства та відділення НСПП в Кіровоградській області (частина 2 статті 6 Закону).

   Щодо встановлення чинним законодавством України терміну давності при направленні висунутих вимог найманих працівників роботодавцю або уповноваженій ним особі.
   В Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон) поняття «терміну давності формування, затвердження і направлення висунутих найманими працівниками вимог» прямо не визначено. Що свідчить про відсутність законодавчих часових обмежень права найманих працівників на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). А тому правовою основою встановлення порядку розгляду роботодавцем вимог найманих працівників, профспілки є положення статті 5 Закону. Згідно зазначеної статті роботодавець або уповноважена ним особа законодавчо зв’язані триденним строком, упродовж якого зобов’язані розглянути вимоги найманих працівників, профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог.
   В процесі реєстрації вимог, що надійшли на розгляд роботодавця, на протоколі, в якому вони зазначені, робиться відповідна помітка щодо дати реєстрації та вхідного номера.
   Також, роботодавець зв’язаний загальним строком розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) роботодавцем, який не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою до моменту одержання найманими працівниками, профспілкою повідомлення від роботодавця, уповноваженої ним особи або відповідного вищестоящого органу управління про прийняте рішення.
   Обчислення строків розгляду вимог найманих працівників, профспілки які визначені Законом, здійснюється відповідно до статті 241-1 КЗпП України та глави 18 Цивільного кодексу України.
   Відповідно до частини другої статті 31 Закону особи, які допустили порушення порядку і строків розгляду вимог найманих працівників, профспілки, притягаються до дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із законодавством.
   Тому, при направлені висунутих вимог найманих працівників роботодавцю або уповноваженій ним особі слід керуватися положеннями статті 5 Закону, а обчислення строків розгляду вимог найманих працівників здійснювати відповідно до статті 241-1 КЗпП України та глави 18 Цивільного кодексу України.  

Copyright MyCorp © 2019
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Пошук